Skip to main content

Ordensregler

Det er vigtigt, at man tager hensyn til sine naboer og andre medbeboere. Et godt forhold mellem beboerne er i væsentlig grad medvirkende til tryghed og trivsel i et boligmiljø. Læs herunder ordensreglerne hos Illuut.

Cykler, barnevogne og kælke

Cykler, barnevogne og kælke skal placeres i de områder, der er beregnet til det. De må ikke henstilles i andre områder og slet ikke i trappeopgangen, som skal være fri for passage for brand- og redningspersonale.

Illuut A/S fjerner genstande, som er stillet i fællesarealerne, De genstande, der er fjernet, opbevares i maksimalt 3 måneder, hvorefter disse bortskaffes. Hvis Illuut A/S har udgifter forbundet med bortskaffelsen, vil lejeren få en opkrævning.

Rygning og brug af åben ild på fælles arealer er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at tegne, male eller ridse på vægge og træværk. Illuut A/S kan opkræve lejer for nødvendig rengøring og udbedring.

Altaner, vinduer og døre

Luft godt ud hver dag og sluk for radiatoren imens. Benyt eventuelle spalteventiler i vinduesrammerne.

I kolde perioder kan det være nødvendigt at tørre vand af de nederste hjørner af vinduerne. Smør en gang årligt tætningslister i vinduer og altandør i silikone, så de blødgøres. Samme lister bør holdes fri for sne og is.

Hold vinduer og døre lukket ved kraftig blæst. Se i øvrigt afsnit om indeklima.
Det er ikke tilladt at ryste tæpper og måtter ud over altaner eller vinduer.

Det er ligeledes ikke tilladt at have ledninger, som stikkes ud gennem vindue og altan, da det ødelægger tætningslister.

Vægge, lofter og gulve

Når du skal gøre lakerede overflader rene, så brug et mildt rengøringsmiddel og en blød svamp og vask efter med rent varmt vand. Til gulvvask bruges en egnet gulvsæbe, og mærker efter skosåler og lignende fjernes med rensebenzin eller terpentin. Brug aldrig skuremidler på bløde overflader. Beskyt gulvene ved at sætte filtdupper under stole og bordben.

Køkken

Daglig rengøring gøres med vand og hvis der er fedtpletter anvendes en smule opvaskemiddel. Ved vanskeligere pletter kan du bruge vand tilsat klorin. Husk også jævnlig rengøring af kogeplader og ovn.

Stålvasken kan gøres ren med skurepulver, men brug ikke dette på skabslåger, bordplader og bag plade.

Hvis du får installeret opvaskemaskine, skal der sættes en damp spærre under bordpladen. Du kan skille vandlåsen ad og rense den uden brug af værktøj.
Tjek afløbene jævnligt, og skulle afløbet alligevel tilstoppe, så brug varmt sæbevand, afløbsrens og måske en svupper.

Du skal undgå at hælde fedt, olie, margarine og sovs i vasken. Hæld det i brugte mælke- og juicekartoner, i affaldspose, som lukkes til og smides i skraldespanden.

Emfangets filter bør renses cirka en gang om måneden, og to gang årligt bør du gøre selve emfanget ren ved at tørre den indvendigt med en klud opvredet i vand med opvaskemiddel.

Du kan skifte emfangets pære ved at løsne skyderne foran lampeglasset. Flambér ikke din mad under emfanget, på grund af brandfare.

Indeklima

Illuut A/S udleverer klimakort, som måler temperatur og fugtighed i det rum, som kortet placeres i. I den tilhørende folder er der gode råd til hvordan du undgår fugt:

  • Luft grundigt ud i gennemtræk 1-2 gange om dagen i ca. 5-10 min.
  • Tør ikke tøj indendørs. Det øger luftfugtigheden.
  • Hvis der ikke er emhætte, så åbn vinduet, når du laver mad.
  • Luk døren, når du er i bad, så den fugtige luft kan sive ud gennem ventilationssystemet.
  • Undgå vinduer, der hele tiden står på klem. Luft grundigt ud.
  • Tilstop ikke ventilationen

Hvis du har mistet kortet kan du fået et nyt udleveret ved henvendelse til Administrator.

Grill

Du er velkommen til at grille på fællesarealerne omkring bygningen. Der må ligeledes grilles på altanerne i tidsrummet 16.30 – 21.00, hvis man benytter elektrisk grill eller gasgrill.

Det er et krav, at over-, underboer og naboer ikke udsættes for lugt- og røggener ligesom at man er påpasselig med at udsætte sig selv, andre og bygning for brandfare.

Tøjvask

Vaskemaskiner, tørretumbler eller centrifuger må benyttes indtil kl. 21.00.
Tøjtørring på altaner må ikke være til gene for andre beboere.

Skiltning

Du skal have skriftlig tilladelse, hvis du vil sætte andre skilte end dørskilte op.

Pulterrum

Dit pulterrum skal være låst, også selv om du ikke bruger det.

Du må ikke opbevare brandfarlige væsker som fx benzin, terpentin, lak eller lignende i rummet. Tyveri fra pulterrum er din egen risiko.

Værktøj, uro og musik

Støjende værktøj, f.eks. boremaskiner, må af hensyn til naboer kun benyttes mellem kl. 8 og kl. 19. Støjende leg på fællesarealer er ikke tilladt.

Radio, fjernsyn, båndoptager, grammofon eller cd-afspiller må ikke anvendes således, at det er til gene for naboer. Støjende fester må ikke afholdes, medmindre naboerne har samtykket heri.

Hvis din nabo ikke overholder ordensreglerne, har du mulighed for at klage skriftligt til adm@agerskov.gl

Ved voldsomme gener af larm og uro fra naboer kan du kontakter urovagt på telefon 34 35 40.

Husdyr

Illuut A/S’s ordensregler skal overholdes for at man ikke får et påbud om at bortskaffe hunden eller katten i tilfælde af gentagne klager. Hunden eller katten skal være forsynet med identifikation på ejer, og skal også være chipmærket.

Hunde skal altid føres i snor af den person, som har den fornødne kontrol over den, når de færdes i fællesarealerne, i opgangen og på området udenfor bygningen. Hvis dyret ved et uheld besørger på fællesarealet, skal efterladenskaber straks fjernes. Kattegrus, og ekskrementer skal pakkes ind og smides ud som affald.

Bidskhed, gøen, hylen, miaven eller anden støjende adfærd må ikke være til gene for andre i boligområdet.

Gæster til beboere må ikke medbringe hunde eller katte.

Gentagne overtrædelser af disse ordensregler og klager fra naboer som følge af allergiske reaktioner, vil medføre, at dyret skal bortskaffes. Herefter vil der blive foretaget syn af boligen med henblik på afregning af sikkerhedsstillelse.

Klager over overtrædelse af ordensregler rettes til adm@agerskov.gl. Illuut A/S vurderer om der er hold i klagen, hvorefter lejeren vil modtage en advarsel. Hvis en konflikt om et husdyr ikke kan løses, kan Illuut A/S i sidste ende opsige lejeren for manglende overholdelse af ordensregler.

Toilet og bad

Vat, tamponer, klude og lignende skal i affaldsspand, ikke i toiletterne.

Brug almindelig rengøringsmiddel med salmiak, skyl efter med vand og tør af med en tør klud. Du må ikke bore i fliserne, da der bag dem sidder en vådrumsmembran.

Efter bad fjernes alle hår, papirrester osv. og en gang om måneden bør du skrue risten af og rense vandlåsen.

Hvis der er utætheder i vandhaner, toiletcisterne eller -kumme, skal dette straks indberettes Administrator.

Der må ikke bores huller på vægge eller gulve i vådrum (bad/toilet) af hensyn til muligheden for vandindtrængning og deraf fugtskader.

Antenner

Du skal have tilladelse for at sætte udvendige antenner op. Tilladelse kan gøres betinget af, at lejer betaler depositum til nedtagelse.

Fællesområder

Fælles arealerne ude og inde giver beboere og gæster et første indtryk af boligerne. Derfor skal de holdes ryddelige.

Affald

Miljøhuse er etableret for at undgå lugtgener på skakter og for at kunne tilbyde lejerne at komme af med storskrald.

I det lukkede affaldsrum skal der kun placeres dagrenovation, dvs. almindelig husholdningsaffald.

I det åbne rum er det muligt at sortere affaldet i glas, småt metal og batterier i de beholdere, der stilles til rådighed. Det er også muligt at placere stort brændbart affald.

Vi skal appellere lejerne til at holde området omkring miljøhuse pænt, undgå at smide affald på gulvet eller udenfor miljøhuset.